по заглавие   по съдържание

"Места на удоволствието" - "Places of Pleasure" в СГХГ

28.10.2017
Снимка 1

Софийска градска художествена галерия

представя

МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО
 
   Обобщаваща изложба на проекта
 
"Мултиполис – образите на града"
 
(Фрагменти и още)

31 октомври – 26 ноември 2017

 Откриване: 31 октомври, вторник, 18.00 ч.


Лъчезар Бояджиев, Василена Ганковска, Антоанета Гълъбова, Ивайло Динев, Любомир Игнатов, Илияна Кънчева, Минá Минов, Петър Минчев, Павел Найденов, Мартин Пенев, Красимир Терзиев, Миряна Тодорова, Коста Тонев, Мария Цанева, Вълко Чобанов.
Куратор: Стефка Цанева

 

Начинанието „Мултиполис“ започва от града, който освен всичко друго е и достатъчно необятно поле, което да може да предложи пространство и свобода за работа и взаимодействие между различни дисциплини. Изкуство, музика и теория са областите, които организаторите от TheFridgeискат да поставят в непосредствен диалог.

„Мултиполис“ започна под формата на отворена покана за млади художници, музиканти и теоретици от хуманитарни специалности. Събра се малка група от младежи от различни области – визуални артисти, изкуствоведи, социолози, музиканти. С тях работят художниците Лъчезар Бояджиев и Красимир Терзиев, социоложката Лея Вайсова и философът Димитър Божков, както и музиковедът Илия Граматиков. Няма зададена рамка – всеки от участниците може да се съсредоточи върху този аспект на града, който му предлага и му говори най-много. На картата се очертават и основните теми/проблеми/локации – квартал „Христо Ботев“, Студентски град, парковете и местата за отдих, субкултурната сексуална практика „круизинг“ и други. Докато някои от авторите избират конкретно място, други се спират на определен феномен, а трети се вглеждат в средата около себе си, в хората и в начина им (си) на живот и в какво взаимодействие стои той с града.

В настоящата изложба са включени работи на участниците в проекта, на външни художници, в чиято работа се откриват градските „места на удоволствието“, както и произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия.

Представените в изложбата автори са крайно различни като художествен език, фокус и подход, що се отнася до градските теми. Но именно удоволствието се оказва пресечна точка на търсенията им, защото макар и проблематичен, грозен, мръсен, гетоизиран или джентрифициран, градът е и място на удоволствията. Понякога дребни и почти незначителни като детските игри на улицата, друг път потайни като круизинга, воайорството или хазарта. За други градът е визуалната наслада от архитектурата, улиците и градските пейзажи – били те от Стара София или от някой панелен квартал. Удоволствието обаче е винаги мигновено, имагинерно или лъжливо. Затова и изложбата търси какво има зад хубавата картинка на местата на удоволствието.

 

Проектът „Мултиполис“ е иницииран и организиран от The Fridge с подкрепата на Столична програма „Култура“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Гьоте-институт България.

Изложбата „Места на удоволствието“ се случва в контекста на проекта „Мултиполис“ и е курирана от Стефка Цанева и реализирана в партньорство със Софийска градска художествена галерия и Гьоте-институт България.

Със специалното участие на Марлен Андреев, ДжулияПомер, Франк Зицман, Елизабет Розентал, Томас Джудиш - участници в резидент на програма по проект "Мултиполис" през юни 2017.

 

 

 

SOFIA CITY ART GALLERY

presents

PLACES OF PLEASURE

An exhibition in the frame of the project

“Multipolis – Images of the City”

(Fragments and more)

             31 October – 26 November 2017

Exhibition opening: 31October, Tuesday, 6pm


Antoaneta Galabova, Ivaylo Dinev, Iliyana Kancheva, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Lyubomir Ignatov, Maria Tsaneva, Martin Penev, Miná Minov, Miryana Todorova, Pavel Naydenov, Peter Mintchev, Vasilena Gankovska, Valko Chobanov 

Curator: Stefka Tsaneva

 

The Multipolis initiative originates from the city, which, among other things, is broad enough to offer space and allow creative freedom and opportunities for interaction between various disciplines. Art, music and theory are the fields the organizers from TheFridge are willing to get into direct dialogue with one another.

Multipolisstarted as an open invitation to young artists, musicians and theorists specializing in the humanities. A small group of young people from various fields, namely visual artists, art theorists, sociologists, musicians, got together. They have been working with artists Luchezar Boyadjiev and Krassimir Terziev, sociologist Lea Vajsova and philosopher Dimitar Bozhkov, as well as with music theorist Iliya Gramatikov. They are not supposed to stay within a specified framework, i. e. each participant may focus on the aspect of the city that offers and speaks to him/her the most. Major themes/issues/locations take shape and are marked on the city map – the Hristo Botev quarter, Student Town, parks and recreation venues, the subcultural sexual practice called cruising, etc. Some participants picked out a specific venue, others focused on a specific phenomenon, still others chose to look at the environment surrounding them, at people and their lifestyle, as well as the dynamic between the latter and the city.

The exhibition features works by project participants, by external artists whose works present pleasure venues in the city, as well as works from the permanent collection of the Sofia City Art Gallery.

The artists included in the exhibition differ drastically in terms of the means of artistic expression, highlights and approaches they employ in exploring urban themes. It is pleasure that their works have in common, as regardless of its problems, ugliness, dirtiness, ghettos, or gentrified areas, the city is also a venue of pleasures. Some of them are small, almost insignificant pleasures like games played by children in the street, while others are secretive like cruising, voyeurism or gambling. Still other works reveal the visual pleasures of architecture, streets and urban landscapes, be they in the old part of town, or in Sofia’s residential areas riddled with buildings made of concrete panels. Yet pleasure is always short-lived, imaginary or deceptive. That is why the exhibition seeks to find out what lies behind the picture-perfect venues of pleasure.

 

The Multipolis project was initiated and organized by TheFridgewith kind support from the Culture program of the capital city municipality, the St. Clement of Ohrid University of Sofia, and Goethe-Institut Bulgaria.

The Pleasure Venues Exhibition was organized under the Multipolis project. Curated by Stefka Tsaneva, it was realized in partnership with the Sofia City Art Galleryand Goethe-Institut Bulgaria.
With the special participation of Marleen Andreev, Julia Pommer, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal and Thomas Judisch - participation in the artist-in-residence program in the frame of the Multipolis project in June 2017.

 

Наименования на творбите

1
Илияна Кънчева, Зона Б-5, 2012, аналогова фотография, двойна експозиция
Iliyana Kancheva, Zone B-5, 2012, analog photography, double exposure 

2
Антоанета Гълъбова, Моята историяне е твоята история, 2012, акрил, масленибои, платно, 200 х 160 см.
Antoaneta Galabova, My History is Not Your History, 2012, acrylic, oil, canvas, 200 x 160 cm

3
Коста Тонев, Измерения на личния комфорт, 2003, инсталация, маслени бои, платно, вариращи размери, детайл
Kosta Tonev, Dimensions of Personal Comfort, 2003, Installation, oil on canvas, dimensions variable, detail

4
Василена Ганковска, Арабела, 2003, маслени бои, платно, 150 х 200 см.
Vasilena Gankovska, Arabella, 2003, oil on canvas, 150х 200 cm
 
5
Петър Минчев, Знаме, 2009, маслени бои, акрил, платно, 80 х 80 см.
Peter Mintchev, Flag, 2009, oil, acrylic, canvas, 80 x 80 cm
 
 

 

Информация: Петър Димов, Връзки с обществеността, СГХГ

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics