Георги Русев: "Основа на бъдещата Всемирна Идеална Държава"

08.08.2017
Снимка 1

 

В рубриката "И ний сме дали нещо на света"!

 

"Диаскоп" представя откъси от книгата на Георги Русев, "Основа на бъдещата Всемирна Идеална Държава", изд. 1920 г.

 

"Три дни работи и три дни почивай"

Идеалният лозунг е "да прекараме времето си като на празник и безгрижно, защото сме гости на този свят".

И така - основата на тази всемирна идеална държава ще бъде създадена върху икономията на работното време и на труда.

Всички от 4 до 20 г. възраст ще бъдат ученици.

Всички от 21 до 40 г. възраст ще работят за народа по 3 дни в седмицата и то по 6 часа дневно.

Всички от 41 до 50 г. възраст ще се трудят за отличната наредба на народните работи.

Всички от 51 г. възраст се освобождават от всички народни работи.

Ще създадем идеална държава която дава на старите безкрайна почивка, за да се наслаждават на последните дни от старостта си.

Така ще поеме човечеството новият си идеален живот, а не с диктатура и лабут. Всемирната идеална държава трябва да се управлява от едно Всемирно Народно Събрание, т.е. от всемирни народни ръководители на човечеството. Те трябва да държат в ръцете си везните на правдата, на братството и равенството. Този символ ще дава доверие на всички членове от обществото, че техният преходен живот, тяхната прехрана и човешките им права тук на земята ще бъдат гарантирани и неопорочени от никого. Ръководителите избират за столица този град, който е с най-разкошна природна местност. Тя трябва да се нарече „Светлина”, защото там ще бъде централизирана умствената светлина, която ще осветлява живота на човечеството във всяко едно отношение.

Всемирните народни ръководители се трудят да доставят всичко, каквото е потребно за издръжката живота на цялото човечество в най-отлично положение.

Те утвърждават 4 народни тържества: първото – тържеството на сътворението на света, то се празнува 3 дни. Второто: Тържество на Народното освобождение от злото, което трябва да се празнува 60 дни. Третото: Тържество на изобретенията, което се празнува 4 дни.

(Забележка: лицето, което открие полезно изобретение за народа, се освобождава от така наречената работа заедно със съпругата си като се ползват от всички народни блага. За тази цел ще има отделни изобретателни работилници, където всяко лице през свободното си време може да се забавлява и да опита умствените си способности).

Четвърто: Тържеството на природните дарове, което трябва да се празнува 4 дни.

Ръководителите трябва да изработят един наказателен закон, който да не брои повече от 10 члена. Като същевременно обсъждат въпроса: за увеличението, за намалението и за помилването наказанията на престъпниците.

Те трябва да изработят един общ международен език, който да улесни сношенията на цялото човечество.

Религиите остават същите. Всичките религиозни празници се отпразнуват от членовете на религиозната общност. Защото без религия човечеството ще прилича на кораб без кормило.

Всемирните народни ръководители след като изработят и утвърдят Държавния бюджет за един предоволен и радостен живот, предават го в ръцете на Върховните Народни ръководители, за да го приложат в действие, така както е приет.

Върховните Народни ръководители (т.е. министрите) вземат всички мерки, за да се приложи изработения държавен бюджет в най-голяма точност, за да може без спънки и оплитания да се управлява държавата.

Областните ръководители имат седалището си в центъра на областите...

От горното се вижда ясно, че най-сложните държавни работи се извършват от народните ръководители и то по един твърде лесен начин.

Върховното Народно ръководство на Труда държи в ръцете си списъците на всичките членове на обществото като записва всеки ден в регистрите си сведенията за раждане и умирания.

Всички лица, които подлежат на работа, се разпределят на следните длъжности:

А) Подкрепителна работа

Б) Обикновена народна работа

В) Ръководна народна работа

Г) Контролна народна работа

Ръководната работа се извършва от 41 до 45 год. възраст. Всички нови ръководители се събират всяка година в Областни събрания и теглят жребий кой от тях и каква работа да ръководи. Тук виждаме, че всеки член от обществото, за да стане всемирен ръководител и изобщо ръководител, трябва да работи честно 20 години, след което му се поверява това достойнство. Всички досегашни изборни системи се изхвърлят, защото са въведени с измамна цел за експлоатация на човешките права.

Контролната работа се извършва от 46 до 50 годишна възраст. Всички нови контрольори се събират всяка година в областни събрания и теглят жребий кой коя работа да контролира. Всемирните контрольори имат палата в столицата. Те чрез своите органи контролират всички работи по своя инициатива или по повод оплаквания от народа.

Всички, които работят, работят 3 дни а след това три дни почиват. Работното време за всеки ден е 6 часа. Работното време при извънредни случаи може да се намалява или увеличава. А при по сложни професии за всеки 6 месечен труд се ползва месец почивка. Всеки член от обществото ще има възможност да прекарва времето си като на празник.

Всички, които са навършили 50 годишна възраст, се освобождават от работа, като продължават напълно да се ползват от всички народни блага. Жените и недъгавите се поставят на по-лека работа. Върховното Ръководство трябва да знае кой член къде работи, кога е на работа, кога е на почивка и за каква работа е способен.

Всички деца от 4 до 20 години прекарват времето си в училище. Малките деца само се забавляват, а по-възрастните изучават разни леки предмети и всички занаяти, които са необходими за подкрепата на живота на човека. Също изучават полезни лекции, които им се предават при научни екскурзии. Изобщо в училището се градят основите за щастливия живот на човечеството. Всеки ученик изучава задължително една професия, определена от учителите и една по неговата наклонност. Учителите преподават предметите и изпитват учениците, но не пишат бележки, нито оставят учениците да повтарят курса. Ръководството на Просветата заедно със своите органи се грижи за изкуствата. А Ръководството на Прехраната отваря разкошни гостилници, кафенета, сладкарници, складове за продукти. То раздава златни прибори на всичките членове за тържествените дни. Всички ще бъдат сити, облечени, напарфюмирани и разположени в еднакви разкошни къщи.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics