Официален отдел: Наука за комикси и картинни романи

18.09.2023
image

Деветото изкуство служи за показалец на културата и на обществените интереси в дадена епоха. Тези величини се изменят в зависимост от условията на живота в разните национални среди, както по място, така и по време – показвайки едно развитие, което минава периоди на разцвет, упадък и нов подем. Каква е общата еволюция на това изкуство по света и у нас, ако погледнем на него от птича перспектива. Принципното знание е загрижено да схване само общия характер, за да се разкрият постоянните причини и намери единство в разнообразието. На страна се оставя всичко второстепенно и случайно, а групирането става около основните факти на историята – от най-старо време до днес. Необходимостта от една...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 II

07.09.2023
image

Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 I The first realistic Bulgarian comics are from the field of history , fairytale and adventure (naive exoticism). The editors do not abandon the narrative form, but as poets seek out subjects that are appropriate for the time. Even today, when we consider Alexander Denkov's "Brave Eskimo", which presents the idea that it is noble to fight for food among the icy wasteland, we reasonably think - how much more important is the issue for people who struggle for food among the abundance. 6. Page from the comic “Hrabriyat eskimos” ("The Brave Eskimo") from the “Chuden svyat” ("The Wonderful World") magazine by Aleksandur Denkov...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 I

05.09.2023
image

About the genre The genre has a twofold form - in outward form and inward nature. Often, an external form or theme (eg only chronological plot difference) or idea, etc. is taken as a sign of the genre, but it is wrong because the substance of the content in the genre disappears. Therefore, the follow-up of the Bulgarian comic book development through a linear, chronological method in which the works and authors are presented in a row is incorrect, though somewhat useful. Bulgaria is a crossroad of cultures from East and West, as well as from different nations. From a chronological perspective, the history of Bulgarian comics looks like this: Rock drawings from prehistory in the Magura...

прочети повече...

Георги Чепилев: Формиране на българските комикс жанрове в периода 1890-1990

05.09.2023
image

Първа публикация: 18 октомври 2019 За жанра Жанрът има двулика форма – по външна форма и по вътрешна същност. Често за признак на жанра се взема външната форма или тема ( напр. само хронологично сюжетно различие) или идея и т.н., но се греши, защото същността на съдържанието в жанра изчезва. Затова проследяването на българското комикс развитие чрез линеен, хронологичен метод, в който творбите и авторите са изложени в една редица, е неправилен, макар донякъде полезен. България е кръстопът на култури от Изток и Запад, както и на различни народи. Чрез хронологичен поглед историята на българските комикси изглежда така: Скалните рисунки от праисторията в пещерата Магура; гръцката вазопис,...

прочети повече...

ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ: „Диаскоп” - дружество за научно изследване езика на комикс изкуството, основано през 1991 година

10.08.2023
image

ДЕВИЗ "Работи така, сякаш ще живееш сто години и живей така, сякаш ще умреш утре!" MИСИЯ на Пловдивско дружество за комикс изкуство "Диаскоп" История на Дружество Диаскоп „Диаскоп”е частен институт за изследване езика на комикс изкуството, основан през декември 1991 г. въз основа на публикувана поредица от научно изследователски статии в периода 1986-1994 и преименуван през юли 2013 г. в гражданско дружество, като център на дейността остава „Научно изследователския сектор”. Дружество „Диаскоп” притежава богат архивен фонд, събиран от 1980 г. Предисторията на Пловдивски комикс институт отвежда към 1986 година, когато в Пловдив се експонират комикси за първи път в България на Обща...

прочети повече...

Пловдивски кмет рисува карикатури и чрез подигравката регулира обществения живот

23.07.2023
image

От архива на Диаскоп: 8 януари 2022 По случай 132 години от първият български комикс във вестник "Таласъм" (3 февруари – 9 юни 1890) В недалечното минало бяха унищожени и изгорени по-голяма част от печатните произведения български комикси. Ето защо днес е невъзможно да се възстанови хронологично историята им. А българските комикси са имали амбицията да бъдат сред водещите издания в Европа, за което свидетелстват оцелели обяви. С колко извънредно голям труд и средства малцина ентусиасти – колекционери, събирачи, търговци и автори, се опитват да открият и съхранят самобитния български комикс език. Но за съжаления и днес има противници на българското комично изкуство, които с озлобление слагат...

прочети повече...

1..15 от 3232