Георги Чепилев: "Разделяне на комикс изкуството по предмети"

01.01.2018
Снимка 1

Борбата срещу комиксите се обясняват със социални причини и предимно са забрани: за веселие, духовни възгледи, някои исторически идеологии, географски региони. Ето защо можем да класифицираме комиксите в три основни отдела: Духовно-културни, Исторически и Забавни. Съвременните изследователи на комикси употребяват предимно социологически и политико-икономически термини. Обясняват развитието им чрез социалната и политическа насоченост на този род изкуство, разпространено в дадено общество. Обаче срещаните трудности при научния анализ на конкретни исторически явления е напълно ясна, затова при едни автори той се заменя с психологически разсъждения,  а при други е приблизителен, неточен и често с прибързани изводи. Логическото или научното понятие трябва да се основава на фактически данни, трябва да е достоверно, за разлика от популярното и общо разпространеното. Комикс изкуството не е еднородно по своя състав, то съществува разновременно и  се среща в различни географски области и социална среда.

За това днес едва ли може да се даде точно математично определение на комикс изкуството. Статистическото определение изключва историческите факти и лишава изследователя от възможността да проследи функцията на комиксите в разновремието при разни народи и общности.

Изследванията на комиксите, които произлизат от проблемите на съвременността, ще ни дадат не само ключ за обяснение творчеството на артисти, но ще помогнат да се решат сложни въпроси за създаването на масовата форма на изкуството, без принизяване на нейното високо художествено качество.

Комиксите като всяко друго историческо явление са обусловени от времето, в което се появяват, от регионалната традиция и се видоизменят в продължение на своето съществуване.

Същевременно произтичат изменения както в самото явление, така и във възгледите на артистите, изследователите, критиката, публиката и пазара. Ето защо преиздаваните или преводните творби е по-добре да имат редакция на текстове или на визуалността си, както и допълнителни пояснителни бележки. Издания с комерсиални ориентири са падение за комикс изкуството, те се наричат пазарен (комерсиален) комикс. Наивно е сравняването на комикс изкуството с пазарните и спекулативни продукти. Невярна е и представата, че в комикс изкуството става деформация на литературния материал (жанрово, стилистическо и езиково). Понятието комикс изкуство еволюира така, както и литературата. Нима може статично да се определи кой да е литературен термин: език, литература, анекдот и пр.? Нима не съществуват и пазарно-спекулативни литературни книги или картини?

Възможно е всеки исторически период от комикс изкуството да се сравни с характерните за определено време и място литературни или изобразителни течения, но по-сполучливо е да се определя комикс творбата според специфичните си езикови и стилови признаци.

Тъй като е необходимо от някъде да се започне прегледа на комикс историята (от вече развитите и развиващи се комикси), по мой поглед добър ориентир е предметът и целта на всемирната история и върху този принцип да се подрежда материалът. И това да става без мнения от пресилени оценки за разглежданите културни народи. Такива твърдения, че някой континент или нация са предназначени да владеят един ден цялото земно кълбо, са неправилни от гледна точка на комикс историята. Понеже счита моменталното за постоянно и особеното за общо. Необходимо е да се избягва философско или теологично схващане. Не е разумно да се вгражда историята на комиксите във философска система и така да се добавя една философия на комикс историята. Защото всяка подобна философия е субективна и пречи на обективността към която се стреми науката за комиксите. По-добре е да се търсят разбиране на причинната връзка в историята. Така че трябва да се отхвърля всякакъв оценителен мащаб, който се налага върху целокупното развитие на комикс културата.

Най-важните спъни-камъни от различаващите се мнения, които пречат за обща солидарност в съвременното комикс изкуство, в първия етап на диалога не трябва да се засягат.  Необходимо е постигане на пълно приятелско единение. Кулминационната точка е идеята за „Взаимно международно запознаване и размени на любезни информации”, които се основават на уважение на националната и регионална индивидуалност. Разбира се без пристрастия и шовинизъм.

Ето защо трябва да се определи понятието „комикс развитие” и да се опише накратко, но съдържателно развитието на човешката култура, която е осъществявала взаимодействие с предшествениците на Деветото изкуство.

Не трябва да ни учудва, че комикс историята ще се различава твърде много от познатите истории на другите изкуства.

Както се каза - комиксите се разделят на три основни области, които могат да се коалират или противодействат: 1) Духовно-културни; 2) Исторически; 3) Забавни.

Досега комиксите са проучвани предимно като „Забавни”. Изследванията в тази насока са много, за това в настоящата статия не ще се разглеждат. Но днес комиксите вече са изкуство, а забавността виждаме, че е само един отдел и затова него ще обозначим като  „Отдел за „Забавни комикси”. Творбите от този отдел имат акцент върху смехът, приказността, умствената гимнастика, детската картинна книжнина и пр. Понятно е, че приказките въздействат обединяващо и в чист вид, „Забавните комикси” отговарят на критериите от Етичния кодекс на комикс изкуството. Но ако се смесват напр. с окултни елементи, характерни за отдела на „Духовните комикси, или с отдела на „Историчните”, с елементи на идеология или на научна теория, предизвикват конфликти.

Що се отнася до взаимодействието на комикс изкуството с историята, видяхме по-горе, че за да се получи единение на различията, този метод трябва да има за цел изложението историята на цялото човечество, като групира материала според научен, етнографски и антропологичен поглед.

Подобно е решението и при Духовната култура и комиксите. Невъзможно е да се цензурира цялата тази основна област, тъй като наред със светските  и исторически портрети, съществуват в историята на комиксите: нравствени, сатирични, алегорични, символични, свещени, митологични включително някои от фантастичните и пр.типажи, герои или характери.

Тези факти налагат необходимост от една класификация на история на религиите с цел пълна веротърпимост и уважения на чужди мнения, характерни за толерантността на комикс изкуството. Разбира се, религиозната класификация не може да бъде строго научна, но се поставя  по този начин заради целта. В изложението за Етичен кодекс на комикс изкуството, в препоръчаната история на религиите, няма нищо религиозно. Отличителната черта е стремеж към строго научен характер, т.е. класификацията не е според лица от едно или друго вероучение, а от учени които безпристрастно и строго научно се занимават с историята на религиите. А именно чрез изучаването на религиозните явления като психологически и социални факти. Такъв метод за подобни изследвания се състои в основателното наблюдение и обективно представяне на формата, условията, способите за историческо развитие на религиозните явления, независимо от тяхното метафизическо и нравствено достойнство. Такъв метод не допуска осмиване или нападки срещу коя да е религиозна група или раса, защото художествени средства за такава възможност се намират при „Забавните комикси”.

В заключение ще се обърне внимание на публикувания у нас „Етичен кодекс на комикс изкуството”. Той е сведен само до седем изисквания и съобразяването с тях гарантира избягването на конфликти.

 

НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

I.План за изучаване на история на религиите в помощ на комикс изкуството:

1.Религиите на нецивилизованите народи и на древните населения на Америка до Христофор Колумб. Речник на сюжетите и символите в  религиозното им изкуство.

2.Религиите на крайния изток: Китай, Япония, Индо-Китай и т.н. Речник на сюжетите и символите в религиозното им изкуство.

3.Религиите Семитически, Юдаизмът и Ислямизмът. Речник на сюжетите и символите в религиозното им изкуство.

4.Религията на Египет. Речник на сюжетите и символите в религиозното им изкуство.

5.Религията на Индия и Иран.Речник на сюжетите и символите на религиозното им изкуство.

6.Религиите на Гърция и Рим.Речник на сюжетите и символите на религиозното им изкуство.

7.Религиите на Келтите, Германите, Славяните и т.н. Речник на сюжетите и символите на религиозното им изкуство.

8.Християнската религия. Речник на сюжетите и символите на религиозното им изкуство.

 

II. План за изучаване на световната история и култура в помощ на комикс изкуството:

1.Праисторията на човечеството. Първобитно изкуство. Причини за липса на индивидуални портрети.

2.Зараждането на индивида в изкуството

3.Пълна история на Америка до наши дни. Изкуството на САЩ, Канада, Мексико, Латинска Америка.Народопсихология (бит и душевност).

4.История и изкуство на Западна Европа: Германски и Романски народи; Западна Европа в Атлантическия океан. Народопсихология.

5.История и изкуство на средиземноморските народи. Народопсихология.

6. История и изкуство на Славянските народи. Народопсихология.

7. История и изкуство на Русия. Народопсихология.

8.История и изкуство на Китай. Народопсихология.

9.История и изкуство на Япония. Народопихология.

10.История и изкуство на Близкия Изток и Северна Африка. Народопсихология.

11.История и изкуство на Западна Азия и Африка. Народопсихология.

12. История и изкуство на Тропическа Африка. Народопсихология.

13.История и изкуство на Австралия и Южна Африка. Народопсихология.

14.История и изкуство на Индия, Южна Азия, Югоизточна Азия, Източна Азия. Народопсихология.

15.История и изкуство на страни от Океания, Индийски океан и Тихия океан.

16.Значението на народните картинки през вековете. Картинни писмености. Лиричен музей за вещи.

17. Теория на комичното.

 

III.Комикс конспект:

Какво е стил в комикс изкуството? Колко стила разпознаваш в комиксите?

От кои райони в света си разглеждал комикс произведения:

1.     Комикси от САЩ, Канада, Мексико.

2.     Комикси от Западна Европа.

3.     Комиксите на Япония.

4.     Комикси от Австралия, Южна Африка и Третия свят.

5.     Комикс изкуството от Източна Европа и Русия. Плакатното изкуство в бившия Съветски съюз

6.     Комикси от Латинска Америка.

7.     Комикси от Близкия Изток и Северна Африка.

8.     Комикси от Тропическа Африка.

9.     Комикси от Индия, Южна Азия и Югоизточна Ази.я

10.   Китайски комикси.

 Опиши кои комикси си чел - в оригинал, превод или само разглеждане.

 Какво е характерното в тези творби?

 Какъв е замисълът на всяка от тези творби? Анализирай произведението.

 Кой комикс от всеки световен район ти харесва най-много?

 Какво знаеш за времето, когато е направен и публикуван комикса?

 Какво знаеш за авторите на комикса: сценарист, художник, издателство...?  Какво място заемат (първостепенно ли)? Към кое художествено течение  принадлежат?

Какво е характерното за художника на харесвания от теб комикс?

 

Както се забелязва в приложените планове от особено значение е и психогеографския елемент. След като се направи анализ на психогеографския елемент за интересуващ ни регион, се извършва съответното проучване според  характерните тенденции в тях.

Световната енциклопедия  за комикс изкуство “Lambiek” предоставя информация за хиляди комикс артисти и творби. Без тяхната основа е невъзможно каквото и да е реализиране на предложените планове, т.е. филията е в наличност, остава само да се трупа мед.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics