"Утопия" на младата художничка Лора Пармакова в галерия Резонанс, Пловдив

19.11.2020
Снимка 1

Галерия Резонанс представя

Лора Пармакова

Утопия

20 ноември - 14 декември 2020

Вернисаж: 20 ноември 2020 от 16.00 до 19.00 часа

Клетката се захранва от фината енергия, човешкия дух поставен в рамките на реалния свят.

Тя е в безмълвна, непрекъсната борба за самосъхранение и пречистване.

Стреми се към висшата същност, чертаеща необятното.

Вход е към друга форма на разумен живот, концентриращ енергията на времето, което ни пренася в друго измерение, неподвластно на човешкия разум.

Лора Пармакова

Разчупените рамки отприщват поток.

Мисълта се пречиства в необятното.

Няма време.

Има място, което е не място.

Невероятно не място, но възможно.

Неразбрано, но желано.

Не място, което се таи в съзнанието.

Хармонично. Благословено. Утопично.

Достижимо.

Д-р Гергана Форева

Приказното място, остров на обществената хармония - литературно осъществен хуманистичен идеал на Томас Мор, чрез „Утопия“ - 1516 година, бива заменен с Оруелска антиутопия - общество, поставило в рамката на Големия братчовешкия дух - „1984“ … 2020 - Захранвана от фината енергия на човешкия дух клетка, борейки се за своето самосъхранение, разчупва собствените си рамки и вещае…Свръхреакция…Утопията, понякога поражда…дистопия!Абстракцията, сякаш е възможния утопичен изход!

 Илиян Лалев

 

The cell feeds on the fine energy, the human spirit,trapped in the bounds of the real world.

It is in a silent and endless struggle for

self-preservation and refinement.

It strives for the eminent essence contouring the infinite.

It is an entrance to another form of rational life,concentrating the energy of time, leading us toa different dimension, independent of the human mind.

Lora Parmakova

Broken frames outburst in a flow.

Thought is purified in the infinite.

There is no time.

There is a place which is a non – place.

Incredible but possible.

Not comprehended but longed for.

A non – place hidden in the consciousness.

Harmonious. Blessed. Utopic. Possible.

Dr. Gergana Foreva

From the imaginary island representing the perfect society and the humanistic ideal of Thomas More’s “Utopia” in 1516, through a society, subjugating the human spirit within the timeframe of Orwell’s Big Brother in “1984” to … 2020.Powered by the subtle inner energy of the human spirit, the cell, fighting for its self – preservation and breaking the frame, predicts Overreaction.Utopia sometimes turns into dystopia.The Abstract might be the possible utopian way out.

Iliyan Lalev

 

За Лора Пармакова

Родена през 1982 г., Лора Пармакова завършва магистратура по скулптура в Национална художествена академия, София. Нейни работи са участвали в изложби в България, Македония, Румъния, Унгария, Италия, Хърватия, Черна Гора и Германия. Представяни са в много международни и национални фестивали, като: Фестивал за съвременно изкуство, Сегед, Унгария; „Hope” - Product, Международен фестивал за съвременно изкуство, Варна; Международен симпозиум, Задар, Хърватия; „Процес – пространство“ международен фестивал за съвременно изкуство, Балчик; Sofia Underground Performance Art Festival, София; М - Тел, Награди за Българско съвременно изкуство; Фестивал - Улица „Отец Паисий“ , Пловдив; Fusion ART Festival - „Дом на кръстопът“ , Румъния; „LUMMIX” -Фестивал на светлината, Пловдив; Международен Еко фестивал „Art -Nature”, Габровци, България.

Лора Пармакова е член на Съюза на българските художници, член на Сдружение „Art Today” - Център за съвременно изкуство, Пловдив и член на Съюза на пловдивските художници

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ

2020 - „Утопия“, Галерия Резонанс, Пловдив

2016 -  „Листата и техните сенки“, Пловдивски културен институт

2013-Национални есенни изложби Пловдив 2013,куратор Галина Лардева,къща Хиндлиян,Старинен Пловдив

2013 -  ФОТО ИЗЛОЖБА - Раждането на Европа, разкопки на неолитно селище Илинденци, Масовец

2007- „Дух и материя“,Балабанова къща,Старинен Пловдив

ИЗБРАНИ КОЛЕКТИВНИ УЧАСТИЯ

2018 - „Столът като символ“ - инсталация, Галерия “INTRO”, София ; Серякова къща, Троян

2014-Проект „7от Новите 100”,галерия Резонанс,Венеция

2014 - „Учител &Ученик“ - Ангел Станев и 12 негови ученици, Галерия Резонанс, Пловдив

2014 - „Неразказаната абстракция”, куратори проф.Станислав Памукчиев и Петер Цанев, изложбена зала „Шипка” 6, София

2013 - „PHOTO-ARCHEO”,Черна Гора, Изложба фотография, корица на каталог

2014/2012-Национално биенале на малките форми,Плевен

2012 - Проект Идея за дом, куратор Иво Бистрички, СБХ, София

2009 - АТЛАНТИДА - Отражения от бъдещето.Скрити истории – Нови идентичности. Двадесет години след падането на Берлинската стена, куратор: Емил Миразчиев, съкуратор Якоб Рачек

2009 - Когато ценностите добият форма, Гьоте Институт, София. Куратор Stefan Bohnenberger

2013, 2012, 2011,2010, 2019, 2008 - Участия в изложби на ДПХ.

2014, 2009, 2007-Изложба на Секция 13 на СБХ

2007-Изложба Избрано от сдружение „Изкуство Днес” Пловдив.Център за култура и дебат „Червената къща”,София

2015, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 -Арт Позитив.Център за съвременно изкуство-Пловдив,Баня Старинна

2008,2006,2005,2004-Национален конкурс за млади художници на Международна фондация „Св.Св.Кирил и Методий”,София

НАГРАДИ

2008-Награда за млад автор в Годишна изложба на Дружеството на пловдивските художници

2006-Награда в общо академична изложба - конкурс Рисунка,110 години Национална художествена академия, София

ПРИТЕЖАНИЕ

Градска художествена галерия, Пловдив

Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“, Севлиево

Международен фестивал за съвременно изкуство, Сегед, Унгария

„Процес - Пространство“, Международен фестивал за съвременно изкуство, Балчик

Fusion ART Festival - „Дом на кръстопът“ , Румъния

Международен Еко фестивал „Art - Nature”, Габровци, България.

Автор на пластика - Приз за награда първо място в Национален конкурс за графика, София ; Организатор - галерия „Grafikart”, София; Под патронажа на Министерството на културата и със съдействието на галерия „Средец“, София.

 

Lora Parmakova

Born in 1982, Lora Parmakova is Master of Fine Arts in sculpture from the National Academy of Art, Bulgaria. Her work has been exhibited in Bulgaria, Macedonia, Romania, Italy, Hungary, Croatia, Montenegro and Germany. Her works have been featured in numerous international and national festivals such as:Festival of Contemporary Art, Szeged, Hungary; “Hope” Product International Festival for Contemporary Art, Varna.; International Art Workshop, Zadar, Croatia.;  "Process - Space" International Festival for Contemporary Art, Balchik.; Sofia Underground Performance Art Festival, Bulgaria.; M-Tel Awards for Contemporary Bulgarian Art; OtetsPaisiy Street Festival, The Gateways of Otets Paisiy Street,Fusion ART Festival Home at the Crossroads 12, Romania.; LUMMIX - Festival of Light, part of the ECC Program - Plovdiv 2019, Bulgaria.; International Gabrovtsi ART – NATURE festival, Duppini art group.

Lora Parmakova is a member of the Union of Bulgarian Artists, the Society of Plovdiv Artists and of the Art TodayAssociation- Center for Contemporary Art, Plovdiv, Bulgaria.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:

2020 - Utopia, Resonance gallery, Plovdiv

2016 - Leaves and their Shadows, Plovdiv Cultural Institute, Bulgaria

2007 - Spirit and Matter, Balabanov's House, Old Town Plovdiv.

2013- Birth of Europe - Neolithic settlement in Ilindentsi, Bulgaria - Photo exhibition

2013 - Forcing up the choice - National autumn exhibitions - Plovdiv 2013, curator - Galina Lardeva.

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:

2018 - The Chair as a Symbol - Installation, INTRO Gallery, Sofia and Seryakova House, Troyan, Bulgaria

2014 - 7 from 100 - RESONANCE Gallery, Venice , Italy

2014 - Teacher & Student - Angel Stanev and his 12 students, RESONANCE Gallery, Plovdiv, Bulgaria

2014 - THE UNTOLD ABSTRACTION - curator Stanislav Pamukchiev, Peter Tzanev, National Exhibition Center forContemporary Art, 6“Shipka” St., Sofia.

2013 - PHOTO-ARCHEO, Montenegro, Photo Exhibition, Catalog Cover

2012, 2014 - National biennial of small forms, Pleven

2012 - Idea for Home Project, curated by Ivo Bistricki, UBA, Sofia, Bulgaria

2009 -  Atlantis I - Hidden Histories-New Identities, Twenty Years after the Fall of   the Berlin Wall. Reflexions of the Future, curator: Emil Mirazchiev, co - curator Jakob Racek, Center for Contemporary Art, Ancient Bath, Plovdiv.

2009 -  WENN WERTE FORM WERDEN, Goethe Institut, Sofia. Kurator: Stefan    Bohnenberger.

2013, 2012, 2011,2010, 2019, 2008 - Society of Plovdiv Artists exhibitions2014,2009,2007 -  Section 13 Exhibition, Union of Bulgarian Artists, Sofia

2007 -  Selected Works from the Center for Contemporary Art - Plovdiv,The Red House Centre for Culture and Debate, Sofia.

2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006 - Art Positive, Center for Contemporary Art, Ancient Bath, Plovdiv

2008, 2006,2005,2004 - National Competition for Young Artists and Critics of "St.Cyril and St. Methodius"  International Foundation, National Exhibition 6 Shipka Street, Sofia.

AWARDS:

2008 - Young Author Award at the Annual Exhibition of the Society of Plovdiv Artists, Bulgaria

2006 - Award at the Students' Drawing Exhibition - 110 years of the National Academy of  Arts, Sofia.

OWNERSHIP:

City Art Gallery, Plovdiv, Bulgaria

City Art Gallery Assen and Ilia Peykov, Sevlievo, Bulgaria

International Contemporary Art Festival, Szeged, Hungary

Process - Space International Festival for Contemporary Art, Balchik.

Fusion ART Festival Home at the Crossroads 12, Romania                                                                                                          

International Gabrovtsi ART - NATURE festival, Duppini art group.

Author of the bronze First prize in the National Graphics  Contest, Sofia, Bulgaria. Organised by Grafikart Gallery, Sofia under the patronage of the Ministry of Culture and with the assistance of Sredetz Gallery, Sofia.

 

Информация: Антония Димитрова, галерия "Резонанс", Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.