ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ: „Диаскоп” - дружество за научно изследване езика на комикс изкуството, основано през 1991 година

10.08.2023
Снимка 1

ДЕВИЗ

"Работи така, сякаш ще живееш сто години

и живей така, сякаш ще умреш утре!"

 

MИСИЯ

на Пловдивско дружество за комикс изкуство "Диаскоп"

История на Дружество Диаскоп

„Диаскоп”е частен институт за изследване езика на комикс изкуството, основан през декември 1991 г. въз основа на публикувана поредица от научно изследователски статии в периода 1986-1994 и преименуван през юли 2013 г. в  гражданско  дружество, като център на дейността остава „Научно изследователския сектор”.

Дружество „Диаскоп” притежава богат архивен фонд, събиран от 1980 г.  

Предисторията на Пловдивски комикс институт отвежда към 1986 година, когато в Пловдив се експонират комикси за първи път в България на Обща художествена изложба от СБХ и започва да се публикува поредица от 30 изследователски статии на Георги Чепилев за „Изкуството на комикса”.   Разработването на научнообоснован изследователски инструментариум за изследвания езика на комиксите или т. нар. „научно изследователски сектор” има за цел утвърждаване  мястото и ролята на комикс изкуството в националното и европейско изследователско пространство.

В първия етап на своето развитие Пловдивски институт за комикс изкуство подпомага подготвителния процес за  внедряване на комикса като изкуство в България, равностойно на другите изкуства. Следващия етап - за присъединяване към сцената на Европейския съюз (виж българската страница в международната комикс енциклопедия “Lambiek”, съставена от изследвания на дружество “Диаскоп” през 2008/9 г.), а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране на Българските комикси в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики.

Целите

са публикувани в „Устав на комикс дружество „Диаскоп””:

Дружеството има следния централен предмет на дейност: развитието на комикс изкуството в България чрез събиране, документиране, съхраняване, изследване, създаване и разпространение на комикс култура и духовни ценности, проучвателска, изследователска, изложителна, посредническа и издателска дейност. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа на художествени явления (професионални и битови), свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на европейската култура.

 1. Основна цел е да се съдейства за развитието на комикс изкуството в България чрез събиране, документиране, съхраняване, изследване, създаване и разпространение на комикс култура и духовни ценности и хуманизиране на обществените отношения.
 2. Съдейства и подкрепя теоретични и изследователски дейности, касаещи осмислянето, анализирането и развитието на комикс изкуството.
 3. Извършва проучвателна, изследователска, изложителна, посредническа и издателска дейност – чрез организиране и подкрепа на лекции, дискусии, форуми, изложби, курсове и пр. прояви.
 4. Запазва, развива и утвърждава българската комикс традиция, както и нейното популяризиране сред широката публика и съдейства за реализиране на съвременни комикс произведения, които я продължават.
 5. Съдейства чрез координация за обединяване усилията на местни дейци на изкуствата и културата, културни институти и организации, както и всички заинтересовани за обогатяване на културния живот на града и региона.
 6. Място за свободни творчески контакти и обмен между дейците на комикси и обществото, издирва млади дарования и ги насърчава за творчески изяви.
 7. Съдейства за взаимодействия между различните изкуства и комикс изкуството като ги представя в национален и международен план.
 8. Установява контакти със сродни организации.
 9. Използва възможностите на комиксите за възпитание на младежта като се солидализира с принципите на Етичния Кодекс на Комикс Изкуството.
 10. Стимулира творчески търсения в областта на комиските чрез обявяване на конкурси и награди.
 11. Развива обучаваща дейност и съдейства за повишаване на информативността относно заинтересовани лица – професионалисти и любители.
 12. Публикува резултатите от изследванията за езика на комикс изкуството и историята им, явления и събития свързани с комиксите: в печатни статии, кници, електронни медии и пр. Пише сценарии, критики рецензии и изработва комикс творби.

 

Пловдиското комикс дружество изпълнява своята мисия в четири основни направления:

 1. Сектор „Научно изследователски”
 2. Сектор „Информационна и аналитична дейност”
 3. Сектор „Дейности с практичен характер”
 4. Сектор „Обучение и обмяна на опит”

 

Дружество „Диаскоп” специално се фокусира върху комплексни теоретични и приложни изследвания за езика на комиксите и влиянието на регионалните традиционни културни наследства върху него. Тъй като първият автор на български комикс е зограф Георги Данчов (вестник „Таласъм”, Пловдив 1890 г.), научно изследователския сектор на „Диаскоп” има задължителен раздел изследващ българското зографско изкуство и влиянието му върху формиране представяне на времето в изобразителното изкуство.

 Дружеството поддържане  творческа и иновативна изследователска среда и най-пълноценно използва  потенциала на всички сътрудници от различни сфери на културата, чрез сайта на дружеството „Диаскоп комикс” ( образователен проект „Седмично електронно издание за езика на българското комикс изкуство“ към Община Пловдив от 2013 г.). Съдейства и за максималното използване на ресурса за повишаване международния авторитет на България чрез разширяване на културното ни присъствие  на световната комикс сцена.

Информирането на обществеността, изпълнението на проекти и информационни кампании,  допринасят  за насърчаване на обществения дебат по въпросите за комикс изкуството. Обновяване на научната тематика и адаптирането й към приоритетите на научната и иновационната политика на страната, с оглед участие като звено  в европейското изследователско пространство е мечтата на дружеството.

За постигане на тази последна и благородна задача, дружеството има стремеж да адаптира и внедри  положителния български и чуждестранен опит в комикс изкуството.

УСТАВ НА КОМИКС ДРУЖЕСТВО "ДИАСКОП", ПЛОВДИВ

(със съкращения)                                              

Глава I Цел                                                            

1. Да съдейства за развитието на комикс изкуството в България – гр. Пловдив и региона.

2. Да запази, развива и утвърждава българската комикс традиция и взаимоотношението ù с културното наследство на гр. Пловдив.

Глава II - Средства

1. От образователна, посредническа и издателска дейност.

2. От изследвания, създаване и разпространение на комикс култура чрез лекции, курсове, изложби, печатни издания, електронен информационен бюлетин и др. сродни.

3. От дарения.                                                            

Глава III - Състав

Всеки солидарен с принципите в "ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА КОМИКС ИЗКУСТВОТО", в зависимост от формата на обмен може да е: партньор, сътрудник, приятел, възложител или спомоществувател на сдружението.

Глава IV - Управление

Всички решения свързани с дейността на Комикс Дружество "Диаскоп" - Пловдив се взимат от съдружниците.

Глава V - Заседания

Съдружниците се събират на организирани срещи с предварително планирани:  време, място и въпроси за решаване.                                                        

Глава VI - Художествен съвет

При необходимост за удостоверяване на автентичност или художествени достойнства въпросите се уреждат чрез експерти-сътрудници на сдружението.                                                           

Глава VII - Издания на Сдружение "Диаскоп"

1. Седмичен електронен бюлетин "Диаскоп" (издание от Културния календар на гр. Пловдив)  в партньорство с Община Пловдив.

2. Печатни издания – юбилеен лист "Диаскоп".                                                           

Глава VIII - Лого на Сдружението                                   

Лъв с корона, който държи в предните си лапи български трикoльор с надпис: Комикс дружество "Диаскоп"- Пловдив.                                                              

Глава IX  - Наредби                                                          

1. Сдружение "Диаскоп" се солидализира с Етичния кодекс на комикс-изкуството.

2. Права, задължения и отговорности са представени в договора на сдружението.

3. Да подпомага взаимодействия между видовете изкуства.

4. Да поощрява начинаещи и млади творци в комикс-изкуството.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА КОМИКС-ИЗКУСТВОТО

Етичният кодекс на комикс-изкуството е набор от насоки за разказите в картинки, приет в Америка през 1954 г. от Comics Magazine of America, Inc.

В България извадка от Етичния кодекс се отпечатва чрез редакцията на +Константийски епископ Антоний, с подкрепата на фондация  „Братя Бобокови” и съдействието на Георги Чепилев във вестник „Стандарт” през 2009 г.

 1. Ругатни, сквернословие, цинизъм, простащина или думи и символи, придобили нежелателно значение са забранени.
 2. Не е желателна прекомерната употреба на сленг и жаргонни изрази за сметка на добрата граматика.
 3. Недопустимо е осмиването или нападките срещу която и да е религиозна група или раса.
 4. Забранена е голотата под каквато и да е форма, както и непристойните експозиции.
 5. Да се поощрява почтителното отношение към родителите и моралното поведение.
 6. Полицаи, съдии, държавни служители, както и авторитетни институции, никога да не се представят по неуважителен начин.

 

При всички случаи доброто трябва да триумфира над злото, а за престъплението трябва да има справедливо наказани.

 

Цел и задачи на проекта

Необходимостта от визуално излагане и развиване на мислите сред съвременните деца и липсата у нас на подходяща арт сцена е мотивът за създаване на  Седмичен електронен бюлетин "Диаскоп" за българска култура, комикси, художници и изкуство. Настоящото електронно издание е конструирано според закони на комикс естетиката – подобно на салто мортале се преминава от едно изкуство в друго.

В сайта ще се публикуват интересни факти от чудния свят на комикс изкуството, отделено е място и за разнообразни културни събития.

Предвидено е насърчаване на комикс-творчеството не само за начинаещи, но и за професионални творци от всякакви области на културата. Тези изяви могат да се следят в рубриките на сайта: „Авангард”, в литературната страница „Образ и слово", в галерия „Комикси” и др. Чрез конкурси и възложени поръчки трудолюбието и дарбите ще се стимулират с награди.

Желанието на редакцията е сполучливите комикс творби да влезнат в диалог с международното комикс изкуство.

Тук е мястото да се разясни, че сайтът е продължител на тридесетте статии от 80-те години на XX век за изкуството на комиксите на пловдивското комикс издание „Диаскоп”, излизащо за юбилейни дати и на блога „Диаскоп – комикс”, създаден през 2008 с текстове за изследване езика на българското комикс изкуство.

 

Изказва се сърдечна благодарност на Община Пловдив - отдел "Култура" като партньор при реализирането на образователния проект "Седмично електронно издание за езика на българското комикс изкуство", а също така благодарност  на всички потрудили се Деветото изкуство да стане традиция в град Пловдив.

Редакцията най-учтиво кани на тази комикс сцена всеки  български автор и приятел на изданието - за творческо представяне или за сътрудничество.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Пловдивската следа в комикс изкуството

Комиксите имат вече пловдивски адрес

Eвелина ЗДРАВКОВА, 05 Април 2013; 06:30

Сайт за рисувани филми отвори гостоприемно врати за всички творци

Комиксът - приказката, в която историите се разказват с рисунки, има своята нова сцена. И тя е седмичен електронен бюлетин "Диаскоп". Това е специализирано издание за българска култура, комикси, художници и изкуство. То е конструирано според законите на комикс естетиката - подобно на салто мортале се преминава от едно изкуство в друго. Освен интересни факти от чудния свят на комикс изкуството в сайта се публикуват и мнения и мисли за културни събития. Има сключени партньорства с културни институти, сред които на първо място е галерия "Жорж Папазов".

Автор на тази медия със специфичен език, чрез който се предава речта на героите, шумовете, движението, мислите и чувствата, e художникът Георги Чепилев. Той е ръководител на проекта. В креативния му екип са всички творци които желаят да работят в тази област - писатели, художници, галерии, издатели...


Адресът е: www.diaskop-comics.com


Акцент на "Диаскоп" е комикс-творчеството от професионални творци и за начинаещи. За тях са определени специални рубрики: "Авангард", в литературната страница "Образ и слово" - за писателите, в галерия "Комикси" - за художниците и събитията от арт галерия "Жорж Папазов" - приятел на изданието, специално се отразяват в "Изложби", в "Профили" са интервюта и възгледи на автори. Чрез конкурси и възложени поръчки трудолюбието и дарбите ще се стимулират с награди, казват инициаторите.
Желанието на редакцията е сполучливите комикс творби да влезнат в диалог с межународното комикс изкуство. Затова кани всички български автори и приятели на изданието на творчески срещи и сътрудничества.

Всъщност "Диаскоп" е продължител на пловдивското комикс издание "Диаскоп", което излизаше за юбилейни дати. Това са 30 статии от 80-те години на XX век за изкуството на комиксите, публикувани и в блога "Диаскоп - комикс", създаден през 2008 г. с текстове за изследване езика на българското комикс изкуство.
Новият "Диаскоп" е финансиран от община Пловдив като партньор по проект "Седмично електронно издание за езика на българското комикс изкуство". Сега имаме реален шанс Деветото изкуство да стане отново традиция в Пловдив, казва Чепилев. Той е един от стожерите на комикс изкуството в България, която има сериозен принос в развитието му по света.

Оптическият уред диаскоп навлиза в България през Пловдив - преди един век в днешната централна градска градина, където през 1892 г. е подредено първото Пловдивско изложение. Много от чуждестранните участници предлагали тогава "Магически фенер", "Панорама", "Калоспинтероскромокрен", с които прожектирали "билюрени стъкла" (фотографически изображения) на Библия в картини, забележителности от Европа, пейзажи и зверове". На 5 март 1897 г. вестник "Пловдив" разказва подробно за използването на диаскоп в Симеоновата градина. Две години по-рано - през 1890, отново в Пловдив, именитият зограф Георги Данчов издава свои оригинални карикатури и комикси във вестник "Таласъм". До 1944 г. в града се печатат множество детски вестничета и списания, в някои от тях са публикувани и комикс-творби. Художници като Петър Григоров, Христо Брайков и други са сътрудници на специализирани комикс-издания в страната. После за дълги години пловдивската традиция прекъсва.

От 1980 основателят на издание "Диаскоп" Георги Чепилев е сътрудник на софийското списание за комикси "Чуден свят - Народна младеж". През 80-те години сътрудници на "Чуден свят" от Пловдив са и писателите Николай Близнаков, Илия Зайков, Тодор Трифонов.

Георги горещо обича комиксите и желанието му да бъде полезен на пловдивската общественост, както и това да се създадат условия за комикс творчество в Пловдив, е причина през началото на 80-те да започне опити за внедряване на комиксите в родния си град. По понятни причини през онези години, въпреки усилията на много пловдивски културни дейци в различни прояви, мечтаното не се постига. Макар и нескромно ще се каже, че Пловдив е от първите градове, защитил комиксите като изкуство. Това се случва и благодарение далновидността и отзивчивостта на Емил Стоянов, публикувал важна част от поредицата за Деветото изкуство, уточнява Чепилев.
Официалното представяне на пловдивското издание за комикси "Диаскоп" се състоя през годината на комикса - 2008 в Исторически музей, Пловдив, по време на комикс изложбата "Аспарухови прозрения". А първият брой на юбилеен лист "Диаскоп" излиза от печат на 17 декември 1991 г. в тираж 4000 броя.

Георги Чепилев е художник. Пловдивската публика го познава от изложбата, в която той показа работни скици от рисувания роман из живота на хан Аспарух "Камъкът на мъдреците" преди пет години. Неговата мечта е да възкреси комикс изкуството под тепетата. И чрез него и през погледа на съвременния творец да се покажат интересни исторически факти и сюжети. Самият той се занимава с комикси от години и е един от стожерите на рисуваните истории. Работи и в областта на приложните изкуства, умело съчетава иконописта с модерните течения. Той спасява от изчезване и първия български комикс от 1940 г., като го отпечатва във вестник "Артклуб" под заглавие "60 години комикси".

Благодарение на него пловдивският печат е ракетоносител на първите статии за историята и естетиката на комикса в българските медии през 80-те години на миналия век. За комикса се заговаря под тепетата от тогавашната интелигенция - Георги Райчевски, Емил Стоянов, Петър Анастасов, Веселин Христов, Николай Казанджиев, Тодор Биков, Жоржета Чолакова и много други. През 1985 г. комикс изкуството влиза в Годишната изложба на Пловдив благодарение на Георги Божилов, Йоан Левиев, тогава шеф на експертната комисия, и Петър Григоров, автор на комикси.

Виж и тук