12 международно биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив’ 2023

02.10.2023
Снимка 1

Да погледнем на живота с малко насмешка и да не го вземаме толкова на сериозно!

Карикатури на над 100 автори от цял свят може да разгледате до края на месец октомври 2023.

На 02 октомври 2023 г. (понеделник) от 18.00 ч. ще се състои откриването на изложбата към Дванадесето международно биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив’ 2023.

Темата на настоящето Биенале е „Магията във времето и пространството“. Тя е насочена към света на свръхестественото и магическото, съпътстващи човечеството още от древността. Всеки народ има в своята традиционна култура добри и демонични персонажи, обединени от магията. Прибягвайки до нейната помощ, хората се стремят да компенсират невъзможността да постигнат желаното посредством рационални средства. Магията е призвана да запълни тази празнина, като недостига на знания заменя с погрешната асоциация на идеи и абсолютизира принципа, че „подобието ражда подобие“.

Майстори на карикатурата в Диаскоп

Добър знак за нас е, че участниците в биеналето са вникнали в зададената тема и са претворили чрез изкуството своите разбирания за магията, за илюзията, за необяснимото изобщо. Чрез универсалния език на карикатурата авторите разкриват пред публиката различни амбивалентни категории като истина и заблуда, смешно и тъжно, традиционно и модерно. Като визуалират своите представи, майсторите на карикатурата „раждат“ шедьоври на белия лист.

Албум със снимки от събитието в Диаскоп

За Дванадесетото издание на Международното биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив’ 2023 бяха изпратени 232 карикатури от 106 автори. Те са представители на 37 страни от петте континента. Според регламента журито номинира 20 творци. Петима от тях удостои със званието „Майстор на карикатурата“, а останалите отличи с диплом. Честито на наградените!

Освен тях в каталога на Биеналето са включени и други интересни карикатури. Всички творби, които отговарят на високите изисквания на конкурсното жури, намират място в изложбата.

Изложбата ще можете да разгледате до края на месец октомври 2023 г.


On October 2, 2023 (Monday) at 6:00 p.m., the opening of the exhibition for the Twelfth International Biennale "Masters of Caricature" - Plovdiv' 2023 will take place.

The current Biennale "Magic in Time and Space" theme is focused on the world of the supernatural and the magical that has accompanied humanity since antiquity. Every nation has good and demonic characters united by magic in its traditional culture. By resorting to the help of magic, people seek to compensate for their inability to achieve what they want through rational means. Magic is supposed to fill this gap by replacing the lack of knowledge with the wrong association of ideas and absolutising the principle that "likeness begets likeness."

It is a good sign for us that the participants in the Biennial have understood the theme and have translated through art their understanding of magic, of illusion, of the unexplainable in general. Through the universal language of caricature, the authors reveal to the audience various ambivalent categories such as truth and delusion, funny and sad, traditional and modern. By visualising their ideas, the masters of caricature "give birth" to masterpieces on the white page.

232 cartoons by 106 authors were submitted to the 12th edition of the International Biennial "Masters of Caricature" - Plovdiv 2023. They represent 37 countries from the five continents. According to the regulations, the jury nominates 20 artists. They awarded five of them with the title "Master of Caricature" and the rest with a diploma. Congratulations to the winners!

In addition to these, other interesting cartoons are included in the Biennale catalogue. All the works that meet the high requirements of the jury find a place in the exhibition.

You can view the exhibition until the end of October 2023.

 

Информация и фотокредит: Регионален Етнографски музей Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.