Научен форум за изкуството на Балканите на тема „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”

27.11.2023
Снимка 1

На 17 и 18 ноември т.г. в АМТИИ-Пловдив се проведе висок научен форум за изкуството на Балканите, на тема: „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. Организатори на това събитие са преподаватели от катедра „Теория на изкуствата” и модератори на шестте научни панела бяха проф. д-р Емилия Константинова, проф. д-р Любомир Караджов и доц. Д-р Весела Казашка.

Научния форум се откри в 9 и 30 часа на 17 ноември с встъпителна реч на  ректора на АМТИИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, която определи форума като най-значима за региона среща на мениджъри, пиари и маркетингови специалисти в сферата на изкуството. Първият пленарен доклад бе изнесен от основателя на магистратурите „Артмениджмънт” и „PR на организации” в АМТИИ доц. Д-р Живка Бушева. Тя акцентира върху значението на миналото и настоящето при научното прогнозиране на бъдещето – върху голямата роля на специалностите за развитието на миниджърската и комуникационна компетентност на ръководителите на българските арторганизации през последните 20 години (през този период в Академията са завършили повече от 275 магистри по артмениджмънт и 60 пиари в изкуството.

Изказванията бяха много интересни, аргументирани и задълбочени. Конференцията бе удостоена и от участието на учени от САЩ, Китай, Франция, Русия, Казахстан, както и представители на ПУ „Паисий Хилендарски”, НБУ, УниБИТ, ИУ-Варна, УХТ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Доклади бяха представени от директори на български драматични театри, специалисти по авторско право, представители на творчески сдружения и общински структури.

Заседанията се проведиха в 13 зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Бяха изнесени следните доклади:

17 ноември

МОДЕРАТОР ПРОФ. Д-Р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА

1. Доц. д-р Живка Бушева АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев“:  „Управленските магистърски специалностти на АМТИИ, АРТменджмънт и ПР в изкуството - постижения и развитие"

2. Проф. Достена Лаврен Страсбургски университет: „Художествената критика – необходимост на артистичната и гражданската среда”

3. Проф.д-р Татяна Стоичкова НХА – София: „Ролята на мрежовите подходи в армениджмънта”

4. Проф. д-р Любомир Караджов АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: „Аспекти на продуцентската дейност в БНТ след промените през 1989 г.”

5. Доц. д-р Весела Казашка АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: „Иновационните екосистеми и ролята на изкуството в тях”

6. Доц. д-р Стефан Йорданов АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: „15 години Академичен фолклорен ансамбъл (АФА) и премиерния спектакъл „Пуста младост””

7.  Кирил Велчев АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „Пловдив – Европейска столица на културата”

МОДЕРАТОР ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ

1. Доц. д-р Иван Обрешков УХТ – Пловдив: „Световното наследство детайлизирано чрез лозаро-винарски културни пейзажи”

2. Доц. д-р Елиезар Милев НХА: „Международен опит по време на Covid”

3.  Ивелина Славова Иванова-Кадири Икономически университет – Варна: „Иновативни модели на арт продукти чрез генетичен маркетинг”

4. Таня Стоилова  ПУ „Паисий Хилендарски”:  „Авторското право и сродните му права - основни проблеми на маркетинга в арторганизациите”

5.  Доц. д-р Зоя Микова АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: "Мисия възможна" - за предприемачеството в университета по изкуства

6. Георги Чепилев Пловдивско дружество за комикс изкуство и графични романи: „Основни и специфични проблеми на маркетинга в арторганизациите на българското комикс изкуство и графични романи. Понятие и същност на деветото изкуство”

7.  Д-р Павлина Асенова Величкова НБУ – София: „Самоменажирането като част от образователния процес”

МОДЕРАТОР ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА КАЗАШКА

1. Д-р Душанка Иванова Ballet Academy of St. Petersburg, Florida, USA: „ Alexandra Danilova brings to American ballet the training and traditions of both, the classical Russian and the modern Diaghilev repertoire”

2. Гл.ас. д-р Евелина Любомирова Здравкова УниБИТ – София:  „Почетната книга на УниБИТ: мост между изкуството и науката”

3. Боян Любенов Желязков НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов":  „Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ”

4. Костадин Борисов Бедров, Доц. д-р Иван Обрешков: „Традиционните културни практики в чаеното изкуство – мултидименсионален бленд в туризма”

 

18 ноември

МОДЕРАТОР ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ

1. Проф. д-р Емилия Константинова: „Кураторските практики на съвременното изкуство”

2. Павел Иванов ОИ "Старинен Пловдив" АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”:  „Стопанско управление и организация на труда в галичко-дебърската иконописна школа в периода на османската власт на Балканите”

3.  Росица Димитрова УниБИТ – София:  „Преспективи за използване на социалните медии в маркетинг стратегиите на арторганизациите”

4.  Д-р Евгений Владимиров Шевкенов АМТИИ: „Актуална проблематика при тенденциите на развитие у управлението в бранша на класическата музика”

5.  Тодор Дърлянов АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: „PR подходи и стратегии в Драматичен театър "Николай Осипович Масалитинов"”

6.  Доц. д-р Рослана Иванова Моравенова- Станева:  „Конструктивни специфики при изграждане на мултижанров танцов концерт в условия на covid – 19”

7.  Гл.ас. д-р Камелия Владимирова Планска- Симеонова УниБИТ - София : „Изкуството като форма за насърчаване на студентската общност за участие в научна или художественотворческа дейност”

 МОДЕРАТОР ПРОФ. Д-Р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА

1. Петър Стефанов Стефанов ЦПЛР-ОДК-ПЛОВДИВ: „Ролята на ЦПЛР(Центровете за подкрепа за личностно развитие) за съхраняването и развитието на детската народна хореография”

2.  Стойо Тинков АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „Присъствие на културните институти в дигитална среда и проблеми, които артмениджърите срещат при управлението на дигиталните маркетингови инструменти”

3.  Балжана Нурбосынова Казахстанска национална хореографска академия – Астана: „Интерактивное искусство: от мечты к цифровому искусству”

4.  Доц. д-р Васил Колев АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”:  „Политиките за опазване на информационната сигурност – част от управленската отговорност”

МОДЕРАТОР ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА КАЗАШКА

1. Доц. д-р Ксения Шалагинова Тулски държавен психолого- педагогически университет

„Л.Н.Толстой“: „Использования средств арт-терапии как ресурса в подготовке специалистов для взаимодействия с детьми с особыми образовательными потребностями”

2.  Проф. дпн Инна Федотенко Доц. д-р Алла Яковлева Тулски държавен психолого- педагогически университет „Л.Н.Толстой“:  „The potential of art in improving the psychological security of the educational space of the university”

3. Доц. д-р Елена Викторовна Декина Тулски държавен психолого-

педагогически университет „Л.Н.Толстой“: „Управление процессом развития лидерского потенциала учащихся психолого- педагогических классов”

4.  Д-р Мън Цинян :  „Допроучване на маркетинговия модел на бизнеса с дигитална музика в ерата на Интернет НМА „Панчо Владигеров“ – София”

5.  Цветомира Иванова АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „Дигитален маркетинг и изкуство”

6.  Мън Сяо Сяо АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „РАЗВИТИЕТО НА ОПЕРАТА В РАННИЯ ПЕРИОД НА НОВ КИТАЙ”

7.  Ася Иванова Иванова АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „Модели за финансиране на артпродукт”

8. Ас. Светлана Станева АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”: „Безмълваната магия на кукерския танц”

 

Двудневното събитие завърши със заключителна церемония.

В края на двете заседания се направиха дискусии по разглежданите въпроси и се обобщение за работата на Научната конференция. Нека се надяваме, че тази съвместна международна научна работа ще продължава с успех и по-нататък.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.