20 години списание "Славянски диалози" — издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

20.05.2024
Снимка 1

22 май 2024 от 17.00 часа

4 аудитория (партера на Ректората)

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

 

„Славянски диалози“ e списание, което има за цел да разшири познанията за миналото и настоящето на славянския свят и да съдейства за развитието на хуманитарното знание  и на междукултурния диалог. То е първото по рода си славистично периодично издание у нас, което има за цел да постигне широка панорамна перспектива върху културното развитие на славянските народи от най-далечни исторически времена до нашето съвремие.

Разбирайки диалогизма като основен алгоритъм на културното битие, списанието предлага текстове не само с различен национален адресат, но и с различен тематичен и жанров характер: научни изследвания от различни области на хуманитарното знание, художествени текстове в превод и оригинал, рецензии за най-нови издания със славистична проблематика, издадени в България и в чужбина, хроника на културни събития и пр. Припомня значими личности в областта на европейската славистика, като предлага непревеждани до този момент техни основополагащи изследвания. Широко са застъпени и съвременните иновативни идеи в областта на славянското езикознание, литературознание и културология в лицето на авторитетни български и чуждестранни изследователи. Списанието предлага също така възможности за творчески научен дебют на студенти (магистри и докторанти).

„Славянски диалози“ излиза от 2004 г. като издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Издава го Пловдивско университетско издателство.

Периодичността на списанието е 2 книжки годишно, като едната е тематична. Не се изискват такси за публикуване. Списанието е с изцяло отворен достъп.

Очакваме Вашите мнения, коментари и предложения за публикация на електронен адрес:  slavdialozi@gmail.com.

Списание „Славянски диалози“ е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (ID N 1020).

 

Информация: Организаторите

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.